เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วม  เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อ”

ด้วยมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม  มีกำหนดการจัดงาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อ”  ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม  2553 ณ ห้องประชุมจรัสเมือง 2  โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ 9  สิงหาคม  2553
      
08.30 - 09.00 น.         ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น.        กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ
                                โดย   พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้จัดการโครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อฯ

09.20 – 09.45 น.        ชมวีดิทัศน์ “สื่อ กับสังคมไทย”

10.00 – 11.45 น.        เสวนา เรื่อง “ปรับแนวคิด เปลี่ยนโฟกัส : “สื่อ” กับการขับเคลื่อนสังคมไทย”
                                โดย   รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล อดุลยานนท์
                                ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณเพื่อสังคม (สสส.)

                                ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  
                                รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย /  
                                คณะทำงานพัฒนากลไกควบคุมกันเองทางวิชาชีพ

                                ดำเนินการเสนาโดย อ.อังคณา พรมรักษา ที่ปรึกษากลุ่มงานขยายผล
                                โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อฯ

11.45 – 12.00 น.        แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.         ชวนคุย ชวนคิด: การเฝ้าระวังสื่อในมุมมองนักวิชาชีพ
                                โดย   วีระศักดิ์ พงษ์อักษร

                                เลขาฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย / นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

                                ธีระรัช ดวงกมล   โปรดิวเซอร์รายการคนค้นฅน  บริษัททีวีบูรพา จำกัด
                                ดาริน  คล่องอักขระ* ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

                                ดำเนินการเสนาโดย อ.อังคณา พรมรักษา ที่ปรึกษากลุ่มงานขยายผล
                                โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อฯ

ท่านสามารถแจ้งเข้าร่วมงานภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2553
ประสาน งาน นางสาวอมรรัตน์  เฉยงาม

โทรศัพท์หมายเลข 0 2246 7440, 081-492-0583  โทรสารหมายเลข 0 2246 7441  อีเมล mediamonitorth@gmail.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://mediamonitor.in.th/home/forum/index.php?topic=542.0

Comment

Comment:

Tweet