โดย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี, สกว.ความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังครอบคลุม สังคมไทยขณะนี้ไม่ใช่เรื่องจะ แก้ไขได้ง่าย ข้าพเจ้าเห็นว่าที่ยากเป็นเพราะ

ข้อ แรก ผู้คนในสังคมขัดกันทั้งในเรื่องเป้าหมายทางการเมือง คือคนพวกหนึ่งอยากเห็นรัฐบาลที่เข้มแข็งมีเสถียรภาพใช้อำนาจเด็ดขาดตอบสนอง ความต้องการของผู้คนพลเมืองได้รวดเร็ว ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่ารัฐบาลที่มีอำนาจมากเกินไปเป็นปัญหาทั้ง