ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมีเดียมอนิเตอร์ครับ และเรียนเชิญทุกท่าน ทั้งบล็อกเกอร์และสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมฟังการแถลงผลการศึกษา และเสวนาเรื่องการรายงานข่าวชุมนุมทางฟรีทีวี ตามกำหนดการด้านล่างนี้ครับ
 
************************************
 
กำหนดการเสวนา
“การรายงานข่าวชุมนุมทางการเมืองใน ฟรีทีวี”
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ห้องประชุม ๒  ชั้น ๒
จัดโดย  โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor)
ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

***************************************


๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น.   ลงทะเบียน รับเอกสารผลการศึกษาและรับประทานอาหารว่าง

๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น.   กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
                              โดย    แพทย์ หญิงพรรณพิมล   หล่อตระกูล
                              ผู้จัดการโครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อฯ (Media Monitor)

๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๕ น.   นำเสนอผลการศึกษา “การรายงานข่าวชุมนุมทางการเมืองในฟรีทีวี”
                              โดย    คุณธาม  เชื้อสถาปนศิริ
                               ผู้จัดการกลุ่มงานวิชาการ โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อฯ

๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น.   วิทยากรร่วมเสวนาการรายงานข่าวชุมนุมทางการเมืองในฟรีทีวี “สันติภาพหรือสงคราม”  โดย
  
                              ผศ. ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว*
                              คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

                              ดร.อนันต์  เหล่าเลิศวรกุล*
                              อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                              คุณประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ *
                              เลขาธิการสมาคมนักข่าวและหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                              คุณสมชัย   สุวรรณบรรณ *
                              อดีตบรรณาธิการข่าววิทยุบีบีซีภาคภาษาไทยประจำกรุงลอนดอน

                              คุณสุนัย   ผาสุก *
                              ผู้ประสานงานที่ปรึกษาองค์กรฮิวแมนไรท์วอชท์ ประจำประเทศไทย

                              คุณสมปรารถนา   คล้ายวิเชียร *
                              นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

                              ตัวแทน จากกลุ่มสันติอาสา *

                              ดำเนินการอภิปราย อ.อังคณา   พรมรักษา  ผู้จัดการกลุ่มงานขยายผลฯ โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อฯ

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ และปิดแถลงผลการศึกษา

หมายเหตุ     * วิทยากรอยู่ระหว่างการประสาน // ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการแถลงผลการศึกษาและเสวนา สามารถติดต่อได้ที่ คุณอมรรัตน์ (เจี๊ยบ) โทร.02-246-7440

ที่มา : มีเดียมอนิเตอร์

Comment

Comment:

Tweet