เอางานมาฝากครับ จ้างไปดูทีวีจริงๆ ครับ แต่เป็นการดูในเชิงวิจัยนะครับ ไม่ได้ดูเพื่อบันเทิงอย่างที่ปกติชนทั่วไปเขาเป็นกัน รายละเอียดตามข้างล่างนี้

ด้วยเวลาจำกัด ขออนุญาตไม่เรียบเรียงใหม่ เอาเป็นว่า...เชิญครับ

......

มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (Foundation of Media Literacy)
และ โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor)

ประกาศรับสมัครงาน


ด้วย โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) ซึ่งทำงานด้านการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่เกาะติดกับสภาพปัญหาการทำงานของ สื่อมวลชนไทย ในประเด็นที่อาจสื่อให้เห็นถึงการทำงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประเด็นทาง มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและกฏหมายสื่อ ได้ดำเนินงานสู่ปีที่ 5 ปัจจุบันภายใต้มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (Foundation of Media Literacy) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดโอกาสรับสมัครนักวิจัย/นักวิชาการมาทำงานร่วมกับโครงการ ในตำแหน่งต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง นักวิจัย (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
       คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (วารสารศาสตร์/วิทยุ-โทรทัศน์)
  2. มีความรู้ มีอุดมการณ์ ความสนใจด้านการทำงานเพื่อการปฏิรูปสื่อในเมืองไทย
  3. มีความรู้ ความสนใจและชื่นชอบการทำงานวิจัย ศึกษา ค้นคว้า ทฤษฏี กฏหมายสื่อ  และงานด้านนิเทศศาสตร์
  4. มี นิสัยชอบเสพข่าวสารที่หลากหลายสื่อ ทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ สื่อใหม่ (Mass Media & Alternative Media) อย่างไม่จำกัด/จำเพาะเจาะจง
  5. มีความสามารถด้านการสื่อสาร การใช้ภาษางานเขียนทางวิชาการที่ดี การทำงานภายใต้เงื่อนไขเวลาและข้อกำหนดทางวิชาการ
  6. มีความเป็นวัตถุวิสัย ปราศจากอคติต่อสื่อ
  7. เพศหญิง หรือชาย

หมดเขตรับสมัคร  ภายใน 31 มกราคม 2553
หากสนใจ กรุณาติดต่อด้วยจดหมาย อีเมล์ โดยส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติการศึกษาและการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor)
เลขที่ 31 อาคารพญาไท ชั้น 5 ห้อง 518 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-246-7440, โทรสาร 02-246-7441
e-mail: mediamonitorth@gmail.com website: www.mediamonitor.in.th
เลขานุการโครงการ คุณกมลทิพย์ เพ็งจันทร์

........

Comment

Comment:

Tweet